Аман зохиолын дээжис - Ерөөл магтаал
Онлайн
Онлайн: Үнэгүй
Код: 40030
43 удаа татагдсан
Хэл: Монгол
Хэвлэсэн он: 2019
ISBN: 978-99929-4-079-4
Хуудас: 314

Аман зохиолын дээжис - Ерөөл магтаал

Соёмбо Пресс ХХК

Ìîíãîë àìàí çîõèîë íü ìàíàé àðä ò¿ìíèé ¿ãèéí óðëàã, õýë ñî¸ëûí øèëäýã ºâ óëàìæëàë áèëýý. Ýíý ãàéõàìøèãò ºâèéã õ¿¿õýä áàãà÷óóä, ñóðàã÷, îþóòàí, ñîíèðõñîí õýí á¿õíèé øèðýýí äýýð èæ á¿ðíýýð íü õ¿ðãýæ, àéë á¿ðèéí íîìûí ñàíä çàëàõ çîðèëãîîð áèä ºìíº íü “Ìîíãîë àìàí çîõèîëûí äýýæèñ” õýìýýõ 5 öóâðàë ãàðãàæ áàéñàí áèëýý.
Ýíý óäàà òýäãýýðèéã íýìýí äýëãýð¿¿ëæ, Ìîíãîë÷óóäûí îëîí çóóíû òóðø àì äàìæóóëàí õýëýëöýæ èðñýí ¿ëãýð, äîìîã, åðººë, ìàãòààë, ç¿éð öýöýí ¿ã, îíüñîãî, òààâàð, òóóëü, áýíñíèé ¿ëãýð, åðòºíöèéí ãóðàâ, õóó÷ ÿðèà, õóðèì íàéðûí áîëîí õ¿¿õäèéí àìàí çîõèîë çýðýã á¿õèé òºð뺺ñ äýýæëýí àâ÷, ñýäýâ àãóóëãààð íü ç¿éë÷ëýí 8 áîòü á¿òýýë áîëãîí õ¿ðãýæ áàéíà.

Холбоотой номууд